Organizing Committee

Local Organizing Committee

Conference President

張宏江 Hong-Chiang Chang

TAASM President

陳煜 Yu Chen

Adviser

簡邦平 Bang-Ping Jiann

Academic Director

黃世聰 Shih-Tsung Huang
劉家駒 Chia-Chu Liu

Local Chairman 陳順郎 Sung-Lang Chen
Academic Committee 何承勳 Chen-Hsun Ho
吳建志 Chien-Chih Wu
吳哲安 Che-An Wu
李嘉文 Chia-Wen Lee
邱逸淳 Yi-Chun Chiu
張美玉 Mei-Yu Jang
張效駿 Hsiao-Chun Chang
張進寶 Chin-Pao Chang
曹智惟 Chih-Wei Tsao
許兆畬 Chao-Yu Hsu
黃信介 Hsin-Chieh Huang
黃逸修 Eric Yi-Hsiu Huang
黃雲慶 Yun-Ching Huang
廖俊厚 Chun-Hou Liao
蔡宗佑 Chung-You Tsai
蔡維恭 Wei-Kung Tsai
蔡德甫 Te-Fu Tsai
鄭裕生 Yu-Sheng Cheng
戴槐青 Huai -Ching Tai

Financial Officer

戴槐青 Huai-Ching Tai

Social Program Director

吳佳璋 Chia-Chang Wu

Members

王起杰 Chii-Jye Wang
江漢聲 Han-Sun Chiang
李永進 Yung-Chin Lee
李威昌 Wei-Chia Lee
林信男 Johnny Shinn-Nan Lin
張奕凱 Yi-Kai Chang
張孟霖 Meng-Lin Chang
許毓昭 Yu-ChaoHsu
郭育成 Yuh-Chen Kuo
陳光國 Kuang-Kuo Chen
陳卷書 Chuan-Shu Chen
陳國強 Kuo-Chiang Chen
黃一勝 Thomas I. S. Hwang
黃志賢 Willian J. Huang
廖丞晞 Cheng-Hsi Liao
劉詩彬 Shih-Ping Liu
蔡芳生 Fang-Sheng Tsai
蔡嘉駿 Chia-Chun Tsai
謝汝敦 Ju-Ton Hsieh
謝政興 Cheng-Hsing Hsieh

International Organizing Committee

USANZ

Eric Chung (APSSM Convenor)

Darren Katz

Chris Love

Vincent Tse

Australia

Chris McMahon

Marita McCabe

Carolyn Earle

Michael Gillman

China

ZhongZen Xin

Korea

Du Geon Moon

Sae Wong Kim

Japan

Koichi Nagao

Taiwan

Ban-Ping Jiang

 

Copyright © 18th Biennial Meeting of the Asia Pacific Society for Sexual Medicine in conjunction
with 2022 Annual Meeting of The Taiwanese Association for Andrology and Sexual Medicine & The Seventh Global Chinese Andrology and Sexual Medicine Forum All rights reserved.